ضوابط و دستورالعمل های ساختمان

الف) ايمني ساختمان در مرحله طراحي 

۱- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از يکديگر با توجه به نوع کاربري

۱-۱- ایمنی ساختمان جايگاه هاي سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک هاي مجاور و معبر عمومي رعايت گردد و ابعاد پلاک جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود.

۲-۱- عدم احداث ساختمان ها با کاربري: سينما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعيت از اين قبيل در مجاورت جايگاه هاي سوخت.

۳-۱- پلاک هاي مجاور در جايگاه هاي سوخت تا ارتفاع دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دوطبقه روي پيلوت عقب نشيني سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه، بدون هيچگونه روزنه و داکت با جبهه باز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر حسب تحمل فشار۷کيلوگرم بر سانتيمتر مربع (۷ اتمسفر فشار ناشي از انفجار گاز مواد نفتي) در نظر گرفته شود.

۲- ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقات روي پيلوت) و عرض ترافيکي گذرهاي اطراف پلاک در ایمنی ساختمان

رديفعرض ترافيکي گذرحداکثر ارتفاع
۱-۲کمتر از ۶ متردو طبقه روي پيلوت
۲-۲۶ مترسه طبقه روي پيلوت
۳-۲۸ متريچهار طبقه روي پيلوت
۴-۲۱۰ مترپنج طبقه روي پيلوت
۵-۲۱۲ متر لغايت ۲۲ (بن بست)شش طبقه روي پيلوت
۶-۲۱۲ متر و بيشتر (بن باز)محدوديت ندارد
۷-۲۲۲متر و بيشتر (بن بست)محدوديت ندارد

۳- ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري

۱-۳- حداکثر ارتفاع ساختمان ۳۰ متر يا ۹ طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد، به نحوي که دستگاه پله از ايستگاه مشترک ورودي واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازي گردد.مساحت ايستگاه مشترک (سه متر مربع + يک متر مربع × تعداد واحدها در طبقه) با مصالح ساختماني و درب ايزوله دود خود بسته شو جداسازي گردد.

۲-۳- از ارتفاع بيش از ۳۰ متر يا بيشتر از ۹ طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پله بنحوي در نظر گرفته شود که در طبقات به يکديگر راه داشته باشند يکي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجور فضاي آزاد بوده و ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.

۳-۳- ساختمان هاي با ۳ طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل ۸ واحد، ساختمان هاي با ۴ طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل ۶ واحد و ساختمان هاي با ۵ طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل ۳ واحد و ساختمان هاي ۶ طبقه روي پيلوت و بيشتر حتي با يک واحد در هر طبقه مشمول بند ۱-۳ مي شوند.

۴-۳- براي ساختمان هاي خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشاني.
۵-۳- حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ (سالن اجتماعات، سينماها و غيره) و همچنين حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد:

عرض خروجيتعداد اشغال کنندگان (نفر) تعداد خروجيتعداد اشغال کنندگان (نفر)
cm 801تا ۵۰ 11 تا ۵۰
cm 9051 تا ۱۱۰ 251 تا ۵۰۰
cm 100111 تا ۱۷۰۳۵۰۱ تا ۱۰۰۰
cm 110171 تا ۲۲۰ 41001 تا ۲۰۰۰
cm 120221 تا ۲۴۰ 52001 تا ۴۰۰۰
cm 130241 تا ۲۶۰ 64001 تا ۷۰۰۰
cm 140261 تا ۲۸۰ 77000 تا ۱۱۰۰۰
cm 150281 تا ۳۰۰ 
cm 160301 تا ۳۲۰ 
cm 170321 تا ۳۴۰

 در ضمن دستگاه پله اضطراري علاوه بر دستگاه پله اصلي براي سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يک صد نفر، سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، … ضروري مي باشد.

۶-۳- در يک ساختمان با کاربري مختلف ( مسکوني، تجاري، دفتر کار…) ضروري است از نظر ايمني، دستگاه پله مسکوني مستقل از دستگاه پله کاربري هاي ديگر در نظر گرفته شود.

۷-۳- راه دسترسي به انبار تجاري واقع در زيرزمين، از انتهاي انباري غير مجاز مي باشد و مقتضي است از داخل واحد تجاري با فاصله حداکثر ۲/۱ متر از معبر عمومي و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.


۴- ضوابط مربوط به آسانسور در ایمنی ساختمان

۱-۴- آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحي گردد.

۲-۴- چاه آسانسور تا روي فوندانسيون ساختمان  امتداد يابد و يا در صورت قرار داشتن فضاي آزاد زير چاهک آسانسور يک ستون زير ضربه گيرهاي چاهک با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

۳-۴- ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل ۱۵۰ × ۱۵۰ سانتيمتر باشد.

۴-۴- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد.

۵-۴- در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل ۸۰ × ۶۰ سانتيمتر زير کف موتور خانه روي ديوار جانبي با بازشو به بيرون.


۶-۴- هر گونه بازشو (روزنه، دريچه) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دريچه مورد بند ۵-۴ غير مجاز است.


۷-۴- رعايت کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

۵- ضوابط مربوط به رمپ پارکينگ

 1-5- شروع رمپ با ۵/۲ متر فاصله از معبر عمومي (پياده رو)

۲-۵- شيب حداکثر ۱۵%

۳-۵- رعايت ارتفاع حداقل ۱۹۵ سانتيمتر از روي رمپ تا زير سقف بالاي رمپ.

۴-۵- حداقل قطر در چرخش ۱۸۰ درجه ۱۲ متر رعايت گردد.

۵-۵- حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش ۹۰ درجه رمپ ۷ متر رعايت گردد.

۶-۵- در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل ۵/۳ متر يا يک رمپ با عرض حداقل ۵ متر براي پارکينگ با ظرفيت بيش از ۲۴ خودرو بصورت رفت و برگشت ضروري است.

۷-۵- در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل ۵/۳ متر براي پارکينگ با ظرفيت کمتر از ۲۴ خودرو ضروري است.

۸-۵- در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براي پارکينگ ها در طبقات فوقاني و زيرزمين به کد همکف تراز خروجي ضروري است.

۹-۵- تأمين راه دسترسي خودرو صرفاً توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز (بجز پارکينگهائي که تمام طبقات کاربري پارکينگ دارد و در اين مورد رمپ بصورت ترجيحاً مطرح است).

۱۰-۵- دور بندي ايستگاه مشترک دستگاه پلکان وآسانسور در پارکينگ ساختمان ها و نصب در دودبند خود بسته شو.

۶-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات در ایمنی ساختمان

۱-۶- طراحي موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امکان، مجاور يک جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.

۲-۶- موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد. و در صورت عدم امکان، ديوار مشترک بين آنها مقاوم حريق باشد.

۳-۶- داکت مستقل براي لوله هاي تأسيسات، کابلهاي برق و دود کشها در نظر گرفته شود.

منبع: https://strya.ir/


0/5 ( 0 نظر )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *