اعلام جزئیات آتش سوزی بامدادی

اعلام جزئیات آتش سوزی بامدادی در بازار تهران

اعلام جزئیات آتش سوزی بامدادی در بازار تهران رخداد این حادثه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۱، ۳، ۴ و تیم نجات یک به همراه خودروی دستگاه تنفسی، تانکر آب و خودرو بالابر به محل حادثه واقع در خیابان پانزده خرداد، حد فاصل […]

ادامه مطلب

سیستم اطفا حریق افشانه آب یا اسپرینکلر

اسپرینکلر در ﺳﺎل ۱۸۷۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮی ﭘﺎرﻣﻠﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ . اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺞ در ﺷﺒﮑه های ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ آﻻت و لوله و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪاﻧﺪ . ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎی ﻧﺼﺐ […]

ادامه مطلب